Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Dansschool    Dansschool Salsafever Enschede, gevestigd te Enschede op de De klomp 122, 7511 DJ.

Lid/Leden        Ieder persoon die zich door ondertekeningen van het inschrijfformulier heeft aangemeld als lid van dansschool Salsafever Enschede.

Voorwaarden De algemene voorwaarden dansschool Salsafever Enschede.

Dansschool SalsaFever Enschede, hierna aangeduid als “De dansschool”, verzorgt cursussen op het gebied van tropische en afro dansen in de ruimste zin van het woord. Een cursus bestaat uit een aantal op het inschrijvingsformulier (Op papier of online via de website) vermelde en overeengekomen wekelijkse lessen tegen betaling van het vermelde en overeengekomen bedrag per cursus.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtshoudingen tussen de dansschool en het lid.

Artikel 3 Inschrijvingen

 1. Iedereen mag meedoen met de gratis proefles volgen naar keuze.
 2. Bij Salsafever Enschede is een contractperiode van 8 lessen of 3 maanden en 6 maanden abonnement (danslessen salsa, bachata & Kizomba
 3. Bij inschrijving wordt men lid tot wederopzegging.
 4. Personen tot 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een wettelijke vertegenwoordiger.
 5. Bij inschrijving zijn leden €0,95- inschrijfgeld verschuldigd (alleen voor abonnementen).
 6. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 7. De dansschool mag een cursus annuleren of opschorten indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, lockdown door pandemie etc.
 8. In geval van annulering vóóraf de aanvang van de cursus hebben leden recht op opschorting lesgeld óf terugbetaling van het lesgeld indien deze al voldaan is. 
 9. In geval van tijdelijke opschorting van maximaal 6 weken als gevolg van Artikel 3 lid 7. na aanvang cursus hebben leden recht op inhaallessen ten gelijke van de gemiste lessen óf opwaardering saldo ter hoogte van de kosten van de gemiste lessen.
 10. Aspirant -cursisten dienen een door of vanwege de dansschool versterkt inschrijvingsformulier (op papier of online via de website) volledig en naar waarheid ingevuld naar de dansschool op te sturen of persoonlijk op de dansschool af te geven. De cursist verplicht zich door ondertekening (akkoord via de website) van inschrijving tot betaling van het volledige lesgeld.
 11. Door ondertekening van het inschrijfformulier of online akkoord gaat met onze algemene voorwaarden met een betaling via IDeal, contact of pinnen geven leden toestemming aan de dansschool doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van de rekening af te schrijven en de eigen bank om doorlopend een bedrag van de rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de dansschool. Na ontvangst en acceptatie van het inschrijvingsformulier door de dansschool ontstaat een cursusovereenkomst tussen de dansschool houder en cursist
 12. Op overeenkomsten als bedoeld in punt 3 zijn uitsluitend de algemene cursusvoorwaarden van toepassing. De cursist verklaart door ondertekening en retourneren van het inschrijvingsformulier als bedoeld hierboven in punt 2 kennis genomen te hebben van deze cursusvoorwaarden en verklaart zich door ondertekening akkoord te gaan.

Artikel 4: Betaling

 1. Na het tot stand komen van de cursusovereenkomst verstrekt de dansschool na Online via de website, contante betaling of pinnen van het volledige cursusgeld, welke geheel voldaan moet zijn voor het begin van de eerste les. Mocht deze betaling niet zijn voldaan, dan komt er €7,50 administratiekosten bij.
 2. De SEPA incasso geschied tenzij anders vermeld bij inschrijving altijd 30 dagen na de start datum van de eerste les. Afhankelijk van de verwerkingstijd van de eigen bank, kan de daadwerkelijke dag afwijken. De eerste incasso na inschrijving of wijziging van abonnement kan op een ander moment plaatsvinden.
  De SEPA incasso wordt gedaan in opdracht van Salsafever Abn Bank N.V.
 3. Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot danslessen, die deel uitmaken van het abonnement waarvoor het lid is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 4. Indien via automatische incasso geïncasseerde contributie gestorneerd wordt, worden er de eerste €0.95 extra kosten in rekening gebracht. Indien er vaker dan eenmaal gestorneerd in een periode van 12 maanden, worden er €5,- incassokosten in rekening gebracht.
 5. Als u niet op tijd betaald dan ontvangt u een 1e herinnering met daarin het vriendelijke verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.
 6. Bij geen betaling na de 1e herinnering, behoudt de dansschool zich het recht de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van het desbetreffende lid. De hoogte van deze kosten worden bepaald door de Wet Incassokosten.
 7. Indien u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald dan zal de dansschool genoodzaakt zijn u lidmaatschap te beëindigen en te weigeren aan deelname van de lessen.
 8. Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden.

Artikel 5: Aanvragen tijdelijke stopzetting abonnement

 1. Indien een langdurige ziekte of een blessure het u onmogelijk maakt gebruik te maken van uw abonnement kunt u een tijdelijke opschuiving van uw abonnement aanvragen. U dient de aanvraag inclusief motivatie per mail naar info@salsafever-enschede.nl te versturen.
 2. De dansschool bekijkt elke aanvraag tot tijdelijke opschuiving van het abonnement afzonderlijk en zal indien deze wordt afgewezen dit per mail kenbaar maken binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag. Bij opschuiving dient er altijd een datum worden doorgegeven wanneer het abonnement weer geactiveerd kan worden.
 3. Het abonnement wordt geactiveerd op de eerste dag van de maand waarin u weer aan een dansles deelneemt.
 4. Bij een volledige opzegging geldt altijd de opzegtermijn. Bij situaties van lid 1 geldt dat er bij herschrijving de eerste maand gratis is, mits er geen gebruik is gemaakt van het abonnement tijdens de opzegtermijn.
 5. Bij een volledige opzegging ná een tijdelijke verschuiving blijft de opzegtermijn gelden.

Artikel 6: Einde lidmaatschap

 1. Opzegging van abonnement kan ná het aflopen van de eerste afgenomen 3 of 6  maanden. Na deze eerste periode loopt het abonnement door, maar kan dit maandelijks opgezegd worden. Opzegging moet vóór de 15e van de laatste abonnement maand ontvangen zijn.
 2. Het opzeggen van het Salsafever  lidmaatschap kan online via je account, schriftelijk te geschieden of via een email: info@salsafever-enschede.nl
 3. Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen dan geldt een wettelijke opzegtermijn van één (1) kalendermaand voor het einde van de laatste maand van de contractperiode. Na einde contractperiode geldt er één (1) kalendermaand opzegtermijn.
 4. In geval van opzegging bij situaties gemeld in artikel 3 lid 7, blijft de wettelijke opzegtermijn gelden. Alle gemiste lessen worden tot een maximum van 6 weken ingehaald.
 5. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke opzegging door de dansschool op tijd en in goede orde is ontvangen op zelf online te doen via inloggen op zijn eigen account. Bij opzegging per email ontvangen leden een bevestiging hiervan. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het bewijs van opzeggingen.
 6. Bij tussentijds beëindiging van de cursus, online Inschrijving annuleren, het missen van een of meer lessen, om welke reden dan ook, vindt geen retour of restitutie van cursusgeld plaats. Noch is het mogelijk om gemiste lessen in een volgende cursus of seizoen in te halen, in andere situaties kunnen we de andere mogelijkheden bespreken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid & wangedrag

 1. De dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van de eigendommen van leden of bezoekers.
 2. De dansschool is niet aansprakelijk voor het ontstaan of verergeren van enig ongeval of letsel.
 3. Eenieder die schade toebrengt aan de inventaris en/of het gebouw zal daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
 4. Het lid verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van schadeactie tegen de dansschool wegens vergoeding van kosten, schade en interesses als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van danssport beoefening of het gebruik van de accommodatie als ook wegens het in ongerede raken of achterlaten van kleding en/of voorwerpen.
 5. Het lid en bezoekers van de dansschool dienen zich correct te gedragen en zich, ook op het terrein van de dansschool, te houden aan aanwijzingen van de dansschool, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
 6. Het lid dient zich te onthouden van misdragingen.
 7. Het lid dient aanwijzingen van de dansschool op te volgen.
 8. De dansschool behoudt zicht het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door het lid/de bezoeker, deze beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te verwijderen zonder restitutie.
 9. De dansschool is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen.
 10. Het is verboden om te roken in de dansschool. Leden en bezoekers kunnen buiten op aangewezen plekken roken.
 11. Het is verboden in de dansschool of op het terrein van de dansschool verdovende middelen (in de ruimste zin des woords, zowel soft- als harddrugs) te verhandelen of te gebruiken.
 12. Het is verboden wapens (in de ruimste zin des woords) mee de dansschool in te nemen.
 13. De dansschool is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
 14. Geen geld retour bij nieuwe coronamaatregelen door de overheid. Je kan een aanvraag doen om een retour te doen op je Salsafever account.

Artikel 8: Vakanties & Ziekmelding

 1. Alle leden hebben de mogelijkheid om het lidmaatschap ten alle tijden te pauzeren tot maximaal 1 maand per jaar. Bij ziekte kan er in onderling overleg een langere termijn gehanteerd worden, d.w.z. dat het lid bijvoorbeeld zwanger is of een operatie ondergaat en daardoor de lessen niet kan volgen, maar dat het lid wel weer het lidmaatschap zal hervatten. Hiermee vervalt het lidmaatschap niet, maar wel de verplichting om tijdens de pauze het lidmaatschapsgeld te voldoen. Bij een pauze binnen contractperiode, zullen de resterende maanden in de contractperiode worden opgeschoven.

Bij meerdere langdurige vakanties per jaar, zal Salsafever €10,- administratie kosten in rekening brengen voor elke extra vakantieaanvraag.

 1. Het pauzeren kan alleen in overleg met de bedrijfsleiding. Het lid krijgt hier altijd een schriftelijke bevestiging van mits het lid aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Absentie door vakanties en/of ziekte aan de zijde van het lid, komen volledig voor risico van de deelnemer. Deze kunnen enkel in overleg met de dansschool worden ingehaald. Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd.
 3. Het verzuimen van één of meerdere lessen door een cursist zonder voorafgaande melding, geeft geen recht op enige restitutie van het cursusgeld op salsafever account of een andere vorm van compensatie, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties, waarover de leidinggevende van de dansschool zal beslissen.

Artikel 9: Openingstijden

 1. De dansschool bepaalt het aantal ingeschreven leden en op welke dagen en uren dansonderricht kan worden genoten, men zal zich daarnaar individueel dienen te richten.
 2. Het dansseizoen Salsafever Enschede is verschillende per cursus. Indien er geen les is tijdens de maanden juli en/of augustus, zal er geen lesgeld in rekening gebracht worden.  De dansschool behoudt zich het recht om tijdens speciale vakantie en feestdagen gesloten te zijn. In deze maanden bent u verplicht het volledige lesgeld te betalen (zie artikel 4: Betaling), ook als de opzegtermijn hier binnen valt. In de prijs per maand is er rekening gehouden met eventueel feestdagen.
 3. Voorts behoudt de dansschool zich het voorrecht voor over de gehele accommodatie te beschikken i.v.m. evenementen en andere activiteiten zonder dat voorgaande zal leiden tot contributievermindering of contributie teruggave.
 4. In geval van calamiteiten, waardoor de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, kan geen teruggave van de betaalde bedragen worden verlangd.

Artikel 10: Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk via mail naar email: info@salsafever-enschede.nl en gemotiveerd bij de dansschool ingediend te worden. De leidinggevende maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. De dansschool kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen. Bij het wijzigen van de voorwaarden krijgen leden in de contractperiode 1 maand de gelegenheid om bij weigering, het abonnement kosteloos stop te zetten met directe ingang. Na 1 maand zal de termijn van de contractperiode worden hervat.
 2. Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in de dansschool is uitsluitend toegestaan na toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan altijd, zonder opgaaf van redenen, worden ingetrokken.
 3. Het staat de dansschool vrij om tijdens lessen/activiteiten gemaakte beeld- en/of geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere doeleinden. Leden stemmen hier stilzwijgend mee in tenzij ze hier schriftelijk bezwaar tegen maken. Indien leden de dansschool van het bezwaar in kennis stellen, dan zal de dansschool zodanige maatregelen nemen, dat deze leden niet in beeld of geluidsopnames voorkomen.
 4. Het is niet toegestaan in de dansschool zelf meegebrachte dranken.
 5. Bij online reservering van een privéles,  vrijgezellenfeest,  workshop, mag je tot 1 week voor de reservering tijd een annulering/retour indienen zonder extra kosten. Na die tijd is niet meer mogelijk, in overleg kunnen we de opties bespreken.
 6. In geval van te kort aan mannelijke cursisten is het in overleg met de dansschool mogelijk, dat een mannelijke cursist een of meerdere lessen bijwoont dan waarvoor de betreffende cursist ingeschreven is. De cursist dient wel minimaal hetzelfde niveau te beheersen.
 7. De dansschool behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde cursus de betreffende cursus geen doorgang te laten vinden.
 8. De cursist is behoudens overmacht aansprakelijk voor alle door de dansschool te lijden schade als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten door de cursist conform de wettelijk bepalingen ter zake.
 9. Je kunt artikelen altijd binnen 30 dagen retourneren bij Salsafever. Retourneren bij de dansschool is gratis. Om je online aankoop in de winkel te retourneren, moet je je afleveringsbewijs en het artikel dat je wilt retourneren meenemen naar de winkel. De terugbetaling wordt uitgevoerd via dezelfde betaalwijze die je hebt gebruikt voor je aankoop. Je kunt je terugbetalingen ook gebruiken om artikelen te ruilen of om nieuwe aankopen te doen op onze website, maar alleen als je betaald hebt via iDeal, een creditcard en in combinatie met een andere betaalwijze.

Artikel 12: Korting

 1. Salsafever kan verschillende kortingsvormen aanbieden op haar lidmaatschapsabonnementen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. De cursist is verplicht om te bewijzen dat hij of zij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Salsafever mede te delen.
  Het bewijs dat de cursist in aanmerking komt voor een korting dient voorafgaand aan elke lesperiode te worden geleverd , dan wel op eerste verzoek van Salsafever . Als de cursist nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van Salsafever , dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft de cursist niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

Artikel 13: Slotbepaling

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden zoals ze gelden vanaf 1 juli 2022.
 2. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen.
 3. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met al deze voorwaarden.
 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.
 5. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de dansschool.
 6. Algemene Voorwaarden en de bijbehorende cursuscondities zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, zijn te allen tijde digitaal ter inzage en worden eventueel op eerste verzoek van de deelnemer en/of derden op papier kosteloos verstrekt..


  Naam: Salsafever
  Postadres: De klomp 122, 7544GS, Enschede
  Inschrijvingsnummer KvK: 59480114
  Info@salsafever-enschede.nl

Translate »

Tijdelijk Geen Abonnement

Beste bezoekers,

We zijn verheugd om aan te kondigen dat abonnementen binnenkort weer beschikbaar zullen zijn op onze website! Vanaf 1 augustus kunnen jullie je opnieuw abonneren op onze danslessen en profiteren van exclusieve voordelen.

Onze abonnementen bieden een scala aan voordelen, zoals toegang tot premium inhoud, speciale aanbiedingen en een verbeterde gebruikerservaring. We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ons abonnementssysteem voldoet aan jullie behoeften en verwachtingen.

Als je geïnteresseerd bent in het abonneren, houd dan onze website in de gaten. Vanaf 1 augustus kun je alle informatie vinden over de verschillende abonnementsopties en hoe je je kunt aanmelden.

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen als abonnee en hopen dat je volop zult genieten van de extra voordelen die ons abonnement biedt.

Bedankt voor je voortdurende steun en geduld. We waarderen jullie als gewaardeerde bezoekers en kijken ernaar uit om jullie weer te verwelkomen op onze website.